Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सूचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
 प्र.स.नि गणेश शाह काठमाण्डौबाट हेटौंडा आउने क्रममा  २०७५।१०।०१ दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण २०७५।१०।१५  
               
               

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।