Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सूचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
 प्र.स.नि. ठाकुर प्रसाद पनेरू भरतपुर महानगरपालिका  २०७६।०३।०६ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन २०७६।०३।११  
 २  प्र.ना.नि. कृष्ण बहादुर क्षेत्री नरायणगढ बाट पोखरा जाने क्रममा  २०७६।०१।०३  ३ नं. प्र.ट्रा.प्र.का. ,चितवन  २०७६।०३।०४   
               

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरिन्छ ।